Bevege verden

Etterfølgelse - Bevege verden

Hånes Frikirke ønsker å hjelpe alle som er i kirken til etterfølgelse av Jesus Kristus. Å bevege verden  handler om å leve livet i etterfølgelse på følgende tre områder: Agenda: Jeg forstår Guds agenda for verden og arbeider for å se den virkeliggjort. Ansvar: Jeg tar et personlig ansvar for eget liv og samfunnet rundt meg. Arena: Jeg gjenkjenner de arenaer Gud har kalt meg til å øve påvikning på.

Taler: Andreas Magnus
Tema: Etterfølgelse – Bevege verden
Dato: 27. november

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Øivind Augland
Tema: Agenda
Dato: 11. desember

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Øyvind Akselsen
Tema: Ansvar
Dato: 8. januar

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Monica Røsnes
Tema: Arena
Dato: 22. januar

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Etterfølgelse - Bevege verden

Taler: Andreas Magnus

“For slik han tenker i sitt indre, slik er han.” (Ordspråkene 23:7 ) Måten vi ser og forstår verden på, påvirker våre handlinger. I vår etterfølgelse av Jesus blir våre tanker fornyet (Romerbrevet 12:1). Vi forstår og ser verden ut fra hans synsvinkel, hans “verdensbilde”. Et kristent verdensbilde er en måte å se og forstå hele virkeligheten. Etterfølgelse av Jesus er å forenes med Guds agenda for vår verden og arbeide for å se den virkeliggjort gjennom å ta ansvar på de arenaer Gud har satt meg.

Bevege verden - Agenda

Taler: Øivind Augland

Gjennom hele Det Nye Testamente blir vi gjort oppmerksom på Guds planer for gjenopprettelse, forsoning og forløsning av hele verden. En verden der mennesker er fortapt  uten Gud. Gud vil bringe Shalom – fred til verden, byen vi lever i. Shalom innebærer et sted for kjærlighet, tilgivelse, rettferdighet, trygghet, velvære, velsignelse og frelse. Å være skapt i Guds bilde medfører ansvar. Et ansvar til å forvalte verden i henhold til Guds plan. Til å være “lys og salt”(Matteus 5:13-16), og bevege verden på de arenaer Gud har satt oss. Vi som kirke har et ansvar for samfunnet rundt oss. “ Dere skal fremme fred (shalom) for den byen som jeg har ført dere til …  og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred» (Jeremia 29: 6-7).

Bevege verden - Ansvar

Taler: Øyvind Akselsen

Visste du at arbeid er en del av din tilbedelse til Gud? Arbeid er noe som er både dypt guddommelig og dypt menneskelig. Vi er medskapere med Gud. Arbeid er en menneskelig aktivitet som kommer fra Guds delegerte mandat om å forvalte skaperverket. “Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid” 2. Mosebok 20:9-10. Å være menneske er å være ansvarlige og  “Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener” (Kolosserbrevet 3:23). Paulus sier: “For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise” (1 Tessalonikerbrev 3:10) . Hva betyr det for deg at arbeid er en tjeneste for Gud? 

Bevege verden - Arena

Taler: Monica Røsnes

Arbeid er en menneskelig aktivitet som kommer fra Guds delegerte mandat om å forvalte skaperverket. Frukten av ditt arbeid blir en velsignelse for deg, dine ansatte, og mennesker som er i din innflytelsessfære. Vi er kalt til å ha et fruktbart innflytelsesrikt nærvær på vår arbeidsplass. Vi er kalt til å være med å forme samfunnets sunnhet (helse, familie); tankesett (media, utdannelse og kultur), og produktivitet (næringsliv, politikk, miljø). Det kan vi være med å gjøre når vi er bevisst Guds kall til å bevege verden på de arenaer han har satt oss på.