Elske mennesker

Etterfølgelse - Elske Mennesker

Hånes Frikirke ønsker å hjelpe alle som er i kirken til etterfølgelse av Jesus Kristus. Å elske mennesker handler om å leve livet i etterfølgelse på følgende tre områder: Tilhørighet: Jeg tilhører en ny familie og lever et liv i ansvarlig fellesskap med andre. Tilgivelse: Jeg velger å leve i tilgivelse til meg selv og andre, i takknemlig til Gud og mennesker rundt meg. Tjeneste: Jeg gjenkjenner Guds kall over livet og tjener Gud og mennesker gjennom de gaver og ferdigheter jeg har.

Taler: Stian Hansen
Tema: Etterfølgelse – Elske Mennesker
Dato: 2. oktober

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Yngve Kolltveit
Tema: Tilhørighet

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Awin Holm
Tema: Tilgivelse

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Ingunn Magnus
Tema: Tjeneste

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Etterfølgelse - Elske mennesker

Taler: Stian Hansen

Som kristne er vi kalt til å leve for noe mer enn oss selv, til å ha andre enn oss selv som sentrum for våre følelser og handlinger. Det er bare når vi omfavner et liv i uselvisk raushet og generøsitet at Guds rike påvirker og blir synlig i våre hjem, kirker, lokalsamfunn og byer. Vi er kalt til “å elske vår neste som oss selv” (Matteus 22:29). Kjærligheten til Gud fører til kjærlighet til mennesker. Vi tilhører en ny familie, vi blir en del av et nytt fellesskap. “Sann frihet finnes bare i forpliktelse.” (Sitat Søren Kierkegaard). Kjærligheten til Gud prøves gjennom våre relasjoner til mennesker rundt oss. Etterfølgelse skjer i tilhørighet til et fellesskap, der vi lærer å tilgi og tjene våre medmennesker.

Elske mennesker - Tilhørighet

Taler: Yngve Kolltveit

Tilknytning og tilhørighet kan være vanskelig for mange. Å følge etter Jesus er noe vi gjør sammen. Bibelen beskriver at vi har samfunn med hverandre, dvs. får del i hverandres liv. Spørsmålet vi må stille oss er: Hvem har del i vårt liv og hvilke andres liv har vi del i? Hvem kan bære mine byrder og kjenner livet mitt slik det er? Hvem kan jeg lese bibelen og be sammen med? Hvilke nye mennesker invitere jeg inn i fellesskapet og følger Jesus sammen med?

Elske mennesker - Tilgivelse

Taler: Awin Khalili Holm

“Når jeg tilgir, setter jeg en fange i frihet, for så i etterkant å finne ut at fangen var meg selv”. Vi ber i bønnen Vår Far: “Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere”. Når vi forplikter oss inn i et fellesskap, kommer vi til å skuffe og såre hverandre. Det gir oss mulighet til å lære å leve i tilgivelse og takknemlighet i møte med hverandre. Det er først når vi lærer å tilgi hverandre at vi erfarere virkelig samfunn (1 Johannes 1:7). Å leve forsonet med sin fortid og nåtid, samt i relasjon til mennesker vi har rundt oss, et ett naturlig steg i etterfølgelse av Jesus.

Elske mennesker - Tjeneste

Taler: Ingunn Magnus

Som kristne er vi kalt til å leve for noe mer enn oss selv, til å ha andre enn oss selv som sentrum for våre følelser og handlinger. Det er bare når vi omfavner et liv i uselvisk raushet og generøsitet at Guds rike påvirker og blir synlig i våre hjem, kirker, lokalsamfunn og byer. Vi er kalt til “å elske vår neste som oss selv”, det kommer naturlig ut i tjeneste for vår neste. Jesu er vårt forbilde, han kom ikke for å “la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange” (Matteus 20:27). I etterfølgelse av Jesus trenger vi å forstå at vi først og fremst er blitt tjenere for Gud, men det leder oss til å tjene mennesker. Med dette som basis ønsker Gud at vi skal tjene ut fra de nådegaver,

ferdigheter og styrker han har gitt oss, til menigheten og samfunnets beste.